Publikacja w czasopiśmie Pharmacopola

Pharmacopola jest bezpłatnym czasopismem popularnonaukowym, które zajmuje się humanistyczną i społeczną stroną nauk biomedycznych i ścisłych. Wśród artykułów znajdują się zarówno te poświęcone etnobotanice i etnofarmakologii, historii nauki (zwłaszcza farmacji i medycyny), ziołolecznictwu, farmakognozji oraz opisujące współczesne badania naukowe. Wśród autorów znajdują się osoby związane zawodowo z farmacją, zielarstwem i medycyną.

Zapraszamy do współpracy oraz do publikacji swoich artykułów w naszym czasopiśmie.

Kontakt z redakcją: redakcja@pharmacopola.pl

Zasady publikacji:

  1. Artykuł powinien posiadać bibliografię zbiorczą, ułożoną alfabetycznie zgodnie z nazwiskami pierwszych autorów w zmodyfikowanym formacie APA.
  2. Artykuł powinien być objętości co najmniej 2 strony (12 pkt, interlinia 1,0).

Bibliografia

Artykuł w czasopiśmie

Nazwisko, litera imienia. (rok publikacji). Tytuł artykułu. Nazwa czasopisma kursywą, numer (tom, zeszyt), strony., link do artykułu (jeżeli jest dostępny)

przykład

Łuczaj, Ł. (2011). Dziko rosnące rośliny jadalne użytkowane w Polsce od połowy XIX w. do czasów współczesnych. Etnobiologia polska, 1, 57-125., http://www.etnobiologia.com/2011/eb1_57-125%20luczaj.pdf

Książka

Nazwisko, litera imienia. (rok publikacji). Tytuł książki kursywą. Wydawnictwo.

przykład:

Muszyński, J. (1926). Podręcznik do mikroskopowego rozpoznawania surowców lekarskich. Mr. Franciszek Herod.

Rozdział w książce

Nazwisko, litera imienia. (rok publikacji). Tytuł rozdziału., W: litera imienia redaktora. Nazwisko redaktora (red.), Tytuł serii wydawniczej lub książki kursywą (s. numery stron na których znajduje się rozdział). Wydawnictwo.

przykład:

Smakosz, A. (2020). Wykorzystanie surowców leczniczych z rodzaju Piper L. na ziemiach polskich od XVII do XIX w., W: B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Lek roślinny Tom VIII. Rola roślin w diecie, terapii i kreowaniu postaw prozdrowotnych (s.79-93). Arboretum.

Źródło internetowe

Nazwisko, litera imienia. (rok publikacji). Tytuł artykułu kursywą. link do artykułu.

przykład:

Smakosz, A. (2020). Voatsiperifery – dziki pieprz z Madagaskaru, https://www.gulosus.pl/pieprz-burbonski/.